Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/martex9215/ftp/martextruck.pl/includes/locale.php on line 51
Martex | Regulamin sprzedaży i reklamacji dla konsumentów

Regulamin sprzedaży i reklamacji dla konsumentów

Regulamin Sprzedaży i Reklamacji w Martex Sp. z o.o.
z siedzibą w Rybniku – stosowany do umów zawieranych z konsumentami od 25 grudnia 2014r.

§ 1. [Zastosowanie]

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Reklamacji [dalej jako „Regulamin”] stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Martex  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ul.  Sosnowa 7, 44-203 Rybnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000412280, numer NIP: 642246043, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł, [dalej jako „Sprzedawca”], a nabywcami jej towarów będącymi konsumentami [dalej jako: Konsument]

2. Konsumentem jest osoba, która nabywa od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. [Formy sprzedaży]

1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy, poprzez   zamówienia telefoniczne, lub faxem, lub na stronie firmowej www.martex-rybnik.pl, poprzez katalog on-line.

2. Konsument może kontaktować się ze sprzedającym w sprawach związanych z zawieraną umową:

2.1. Wysyłając wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) na adres: hurt@martextruck.pl

2.2. Dzwoniąc pod numer 324332353 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16

2.3. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne pod wskazanymi numerami jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument

§ 3. [Cena i warunki płatności]

1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru wraz z wszelkimi podatkami i cłami ale bez jakichkolwiek innych świadczeń, w tym bez kosztów dostarczenia towaru do Konsumenta, które to są zależne od wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy.

2. Przy dokonywaniu zamówień telefonicznie, faxem lub poprzez stronę firmową, Konsument posiadający hasło oraz login do katalogu on-line trzy pierwsze transakcje muszą zostać dokonane na zasadzie płatności „za pobraniem”.

3. Konsument ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę w kasie Sprzedawcy, za pomocą karty płatniczej (np. debetowej, kredytowej), przelewem.

4. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Konsumenta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów, oraz wstrzymaniem wszelkich bonusów przyznanych Konsumentowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Konsument. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Konsument zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

5. Przez opóźnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, rozumie się dokonanie przez Konsumenta, lub na inny podmiot na jego rzecz, zapłaty do kasy sprzedawcy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy w taki sposób, że Sprzedawca może realnie korzystać z wpłaconych środków pieniężnych w dopiero po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT lub po upływie terminów skazanych w § 3 ust. 7.

6. W zależności od woli Konsumenta otrzyma on fakturę VAT lub paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia w tym zakresie otrzyma on paragon. W razie wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, Konsument upoważnienia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu Konsumenta i wysłania jej wraz z towarem.

7. Konsument jest zobowiązany do uiszczenia ceny w poniższych terminach, w przypadku sprzedaży:

7.1. w punkcie sprzedaży – bezpośrednio po zawarciu umowy,

7.2. za pośrednictwem telefonu lub faxu – w ciągu dwóch dni liczonych od dnia, w którym zawarto umowę,

7.3. za pośrednictwem strony internetowej – w ciągu dwóch dni liczonych od dnia, w którym zawarto umowę.

§ 4.[Terminy i inne warunki dostawy]

1. Warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Konsumentem przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element realizacji zamówienia Konsumenta.

2. Konsument może skorzystać z następujących sposobów dostawy towaru (Konsument dokonuje wyboru przewoźnika):

a) firma kurierska UPS

b) firma kurierska Fedex

3. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Konsumenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

4.  Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

5. Jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.

6. Złożenie zamówienia przez Konsumenta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje w sposób wyraźny. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie towaru Konsumentowi w lokalu Sprzedawcy, lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Cenniku przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub mailem lub faxem. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje kosztów opakowania innego niż zwyczajowo przyjęte dla towarów danego rodzaju, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Konsumenta.

7. Na czas dostawy składa się czas potrzebny na:

a)  przygotowanie towaru do wysyłki – do 3 dni,

b) transport towaru do Konsumenta – do 3 dni.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

9.Konsument otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Konsumentem umowy sprzedaży. Potwierdzenie zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.

10.Konsument dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika lub środkami własnymi Sprzedawcy zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony towar jest w stanie należytym i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez Konsumenta i przewoźnika. W braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Sprzedawca jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze- pomimo sporządzenia protokołu odbioru- w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.

11. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

§ 5. [Zastrzeżenie prawa własności]

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Konsumenta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).

2.Konsument do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Konsument obowiązany będzie do jej wyrównania.

3. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnienie, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

§ 6. [Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja]

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru należy zgłaszać niezwłocznie od dnia wykrycia wady, do Działu Reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi rozpatrzenie reklamacji przez Dział Reklamacji Sprzedawcy.

3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. W razie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta z żądaniem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z reklamacją mogą zostać wstrzymane, a jakiekolwiek terminy obowiązujące Sprzedawcę ulegają zawieszeniu i biegną dalej po uzupełnieniu wymaganych danych.

5. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności numer dokumentu zakupu; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki., a także wskazanie jakiego rozwiązania oczekuje Klient.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania informacji od jakiegokolwiek podmiotu którego informacje
są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności Producenta lub innego podmiotu od którego Sprzedawca nabywa towar (importera itp.).

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 (dwa) tygodnie od dostarczenia Sprzedawcy wszelkich niezbędnych materiałów/ dokumentów, a jeżeli Sprzedawca stwierdzi konieczność dostarczenia mu reklamowanego towaru, również od dostarczenia tegoż towaru. Do w/w terminu nie wlicza się okresów wskazanych w ust. 6 powyżej. W razie uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby wykonać roszczenie reklamacyjne w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od końca terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. 6 stosuje się.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 8.We wskazanym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. W przypadku zwrotu części towarów, Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi Klientowi kwoty odpowiadającej wartości towarów zatrzymanych przez Klienta.

18.  Gwarancja udzielana przez Sprzedawcę jest udzielana wyłącznie na zasadach określonych przez Producenta  towaru, przy czym w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu decydujący jest Regulamin.

19. Konsument może składać reklamacje w siedzibie Sprzedawcy osobiście, drogą pocztową na adres sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres reklamacje@martextruck.pl

20. Sprzedawca nie jest objęty żadnym kodeksem dobrych praktyk.

21. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

22. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

23. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

24. W przypadku zwrotu towaru należy go odesłać na adres: 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7

§ 7. [Odstąpienie od umowy]

 

1. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku zwrotu towaru należy go odesłać na adres: 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7

§ 8. [Zakres odpowiedzialności]

1. Sprzedawca oświadcza, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, ma możliwość zapewnienia Klientom szerokiego asortymentu, w konkurencyjnej cenie i dostępności. Sprzedawca nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Klienta towaru do zrealizowania zamierzonego przez Klienta przedsięwzięcia, jak również nie świadczy usług doradczych, w szczególności w zakresie sposobu, konieczności bądź zasadności naprawy pojazdu Klienta. Powyższe nie uchybia jakimkolwiek uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 


2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru Konsumentowi.

3. Postanowienia niniejszego § nie uchybiają bezwzględnie obowiązującymi przepisom prawa.

§ 9. [Brak prawa odstąpienia od umowy]

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


1.1.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1.2.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

1.3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

1.4.  zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 10. [Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe]

Ewentualne spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy sprzedaży, czy też usługi transportu z nią związanej, rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej określonej w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§ 11. [Ochrona danych osobowych]

Wszystkie dane przesyłane przez Konsumenta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Konsument podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Martex sp. z o.o [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: biuro@martextruck.pl , na adres firmy lub pod numer faksu 32 423 14 30. W przypadku gdy Konsument nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

§ 12. [Postanowienia końcowe]

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.


2. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie internetowej www.martex-rybnik.pl przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.

3. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Konsument zapoznał się z Regulaminem przed jej zawarciem umowy.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana jest skuteczna w odniesieniu do zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 3 zdanie pierwsze.

5. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Sprzedawcy z dnia i znajduje zastosowanie umów zawartych od 25 grudnia 2014r. z Konsumentami.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Martex  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ul.  Sosnowa 7, 44-203 Rybnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000412280, numer NIP: 642246043, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł, Tel. 32 439 08 10, Fax 32 423 14 30, biuro@martextruck.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.[5]

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

 

Instrukcja wypełniania:

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)   proszę wpisać:
-    "Odbierzemy rzecz"; lub

-    "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)   proszę wpisać:

-    "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-    "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-    Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-    Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)   proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".
 

    ZAŁĄCZNIK Nr 2
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-    Ja/My ……………..    niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedażynastępujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi

-    Data zawarcia umowy/odbioru

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data